1.  บ้านคกงิ้ว
2.  บ้านคกไผ่
3.  บ้านตูบโกบ
4.  บ้านนาดอกคำ
5.  บ้านน้ำสวยภักดี
6.  บ้านผาแบ่น
7.  บ้านห้วยหินขาว
8.  บ้านแก้วเมธี
9.  บ้านไผ่โทน