1.  ชุมชนบ้านปากชม
2.  บ้านคกมาด
3.  บ้านนาดินดำ
4.  บ้านน้ำกระโทม
5.  บ้านหนองหญ้าไซ
6.  บ้านหนองผำ
7.  บ้านหนองดอกบัว
8.  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
9.  บ้านห้วยม่วง
10.  บ้านหัวฝาย
11.  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"