1.  ชุมชนบ้านนาด้วง
2.  ชุมชนบ้านนาบอน
3.  ชุมชนบ้านปากห้วย
4.  ชุมชนบ้านท่าสะอาด
5.  ชุมชนบ้านอาฮี
6.  บ้านกกชุมแสง
7.  บ้านกลาง
8.  บ้านกกทอง
9.  บ้านขอนแก่นหนองบอน
10.  บ้านคกมาด
11.  บ้านติ้วน้อย
12.  บ้านชมน้อย
13.  บ้านท่าดีหมี
14.  บ้านท่าสวรรค์
15.  บ้านนากระเซ็ง
16.  บ้านธาตุวิทยา
17.  บ้านนาดินดำ
18.  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
19.  บ้านนาแขม
20.  บ้านนาโคก
21.  บ้านนาซ่าว
22.  บ้านนาโป่ง
23.  บ้านน้ำมี
24.  บ้านน้ำสวยภักดี
25.  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
26.  บ้านน้ำภู
27.  บ้านบวกอ่าง
28.  บ้านบุฮม
29.  บ้านน้ำพร
30.  บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
31.  บ้านผาพอด
32.  บ้านร่องไผ่
33.  บ้านวังยาว
34.  บ้านวังแคน
35.  บ้านสวนกล้วย
36.  บ้านหนองปกติ
37.  บ้านหนองบง
38.  บ้านส้าน
39.  บ้านหนองหญ้าไซ
40.  บ้านห้วยกระทิง
41.  บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
42.  บ้านหนองผำ
43.  บ้านห้วยตาด
44.  บ้านห้วยพอด
45.  บ้านห้วยสีเสียด
46.  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
47.  บ้านห้วยม่วง
48.  บ้านห้วยไค้
49.  บ้านห้วยโตก
50.  บ้านหัวฝาย
51.  บ้านห้วยอาลัย
52.  บ้านหาดทรายขาวผามุม
53.  บ้านหินตั้ง
54.  บ้านห้วยเดื่อ
55.  บ้านเพียซำพุวิทยา
56.  บ้านอุมุง
57.  บ้านแก่งปลาปก
58.  บ้านแก่งมี้
59.  บ้านแก้วเมธี
60.  บ้านโคกใหญ่
61.  บ้านโป่ง
62.  บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
63.  บ้านเมี่ยง
64.  บ้านใหม่
65.  มโนบุเรศรบำรุงการ
66.  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
67.  บ้านโพนสว่างวังเย็น
68.  ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
69.  บ้านไผ่โทน
70.  ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)