1.  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
2.  ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
3.  ชุมชนบ้านปากชม
4.  ชุมชนบ้านนาอ้อ
5.  ชุมชนบ้านเชียงกลม
6.  ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
7.  บ้านกกดู่
8.  บ้านกอไร่ใหญ่
9.  บ้านกำพี้
10.  บ้านขอนแก่น
11.  บ้านคกงิ้ว
12.  บ้านก้างปลา
13.  บ้านคกเว้า
14.  บ้านคกไผ่
15.  บ้านคกเลา
16.  บ้านตาดซ้อ
17.  บ้านตูบโกบ
18.  บ้านท่าบม
19.  บ้านท่ามะนาว
20.  บ้านคอนสา
21.  บ้านท่าลี่
22.  บ้านนาค้อ
23.  บ้านนาดอกคำ
24.  บ้านนาป่าหนาด
25.  บ้านนาเบน
26.  บ้านนาโม้
27.  บ้านน้ำกระโทม
28.  บ้านน้ำแคม
29.  บ้านปากปัด
30.  บ้านปากหมาก
31.  บ้านปากยาง
32.  บ้านป่าข้าวหลาม
33.  บ้านน้ำคิว
34.  บ้านปางคอม
35.  บ้านปากเนียม
36.  บ้านผาแบ่น
37.  บ้านยาง
38.  บ้านภูสวรรค์
39.  บ้านสงาว
40.  บ้านสงเปือย
41.  บ้านวังโป่งท่าวังแคน
42.  บ้านสะอาดลายเหนือ
43.  บ้านวังขาม
44.  บ้านวังผา
45.  บ้านสูบ
46.  บ้านหนองผือ
47.  บ้านหนองดอกบัว
48.  บ้านห้วยด้าย
49.  บ้านห้วยนา
50.  บ้านห้วยผักกูด
51.  บ้านห้วยบ่อซืน
52.  บ้านห้วยทราย
53.  บ้านห้วยลวงไซ
54.  บ้านห้วยพิชัย
55.  บ้านห้วยหวาย
56.  บ้านห้วยเหล็ก
57.  บ้านหาดคัมภีร์
58.  บ้านห้วยหินขาว
59.  บ้านหาดเบี้ย
60.  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
61.  บ้านเลิง
62.  บ้านแสนสำราญ
63.  บ้านแหล่งควาย
64.  บ้านเสี้ยว
65.  บ้านโพนทอง
66.  บ้านโพนป่าแดง
67.  บ้านไร่ทาม
68.  ห้วยซวกคกเลาใต้
69.  อนุบาลเลย
70.  เมืองเลย
71.  อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
72.  เพียงหลวง 18