1.  บ้านก้างปลา
2.  บ้านท่าสวรรค์
3.  บ้านนาดอกคำ
4.  บ้านน้ำคิว
5.  บ้านห้วยบ่อซืน
6.  บ้านห้วยทราย
7.  บ้านห้วยสีเสียด