1.  ชุมชนบ้านนาด้วง
2.  ชุมชนบ้านปากชม
3.  ชุมชนบ้านนาอ้อ
4.  ชุมชนบ้านเชียงกลม
5.  บ้านกกชุมแสง
6.  ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
7.  บ้านขอนแก่นหนองบอน
8.  บ้านตาดซ้อ
9.  บ้านติ้วน้อย
10.  บ้านท่าบม
11.  บ้านท่ามะนาว
12.  บ้านคอนสา
13.  บ้านท่าลี่
14.  บ้านนาดอกคำ
15.  บ้านธาตุวิทยา
16.  บ้านนาดินดำ
17.  บ้านนาป่าหนาด
18.  บ้านนาโป่ง
19.  บ้านนาเบน
20.  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
21.  บ้านป่าข้าวหลาม
22.  บ้านปางคอม
23.  บ้านผาพอด
24.  บ้านวังแคน
25.  บ้านสงเปือย
26.  บ้านหนองหญ้าไซ
27.  บ้านหนองผำ
28.  บ้านห้วยตาด
29.  บ้านห้วยนา
30.  บ้านห้วยผักกูด
31.  บ้านห้วยพอด
32.  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
33.  บ้านห้วยม่วง
34.  บ้านห้วยโตก
35.  บ้านเพียซำพุวิทยา
36.  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
37.  บ้านแก้วเมธี
38.  บ้านแหล่งควาย
39.  บ้านโพนทอง
40.  บ้านไร่ทาม
41.  บ้านโพนสว่างวังเย็น
42.  อนุบาลเลย
43.  เมืองเลย
44.  อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
45.  ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)