1.  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
2.  ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
3.  ชุมชนบ้านนาบอน
4.  ชุมชนบ้านปากห้วย
5.  ชุมชนบ้านท่าสะอาด
6.  ชุมชนบ้านอาฮี
7.  บ้านกลาง
8.  บ้านกกดู่
9.  บ้านกอไร่ใหญ่
10.  บ้านกกทอง
11.  บ้านกำพี้
12.  บ้านขอนแก่น
13.  บ้านคกงิ้ว
14.  บ้านก้างปลา
15.  บ้านคกเว้า
16.  บ้านคกมาด
17.  บ้านคกไผ่
18.  บ้านคกเลา
19.  บ้านชมน้อย
20.  บ้านตูบโกบ
21.  บ้านท่าดีหมี
22.  บ้านท่าสวรรค์
23.  บ้านนากระเซ็ง
24.  บ้านนาค้อ
25.  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
26.  บ้านนาแขม
27.  บ้านนาโคก
28.  บ้านนาซ่าว
29.  บ้านนาโม้
30.  บ้านน้ำกระโทม
31.  บ้านน้ำมี
32.  บ้านน้ำสวยภักดี
33.  บ้านน้ำภู
34.  บ้านบวกอ่าง
35.  บ้านน้ำแคม
36.  บ้านปากปัด
37.  บ้านบุฮม
38.  บ้านน้ำพร
39.  บ้านปากหมาก
40.  บ้านปากยาง
41.  บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
42.  บ้านน้ำคิว
43.  บ้านปากเนียม
44.  บ้านผาแบ่น
45.  บ้านร่องไผ่
46.  บ้านยาง
47.  บ้านภูสวรรค์
48.  บ้านวังยาว
49.  บ้านสงาว
50.  บ้านสวนกล้วย
51.  บ้านวังโป่งท่าวังแคน
52.  บ้านสะอาดลายเหนือ
53.  บ้านวังขาม
54.  บ้านวังผา
55.  บ้านสูบ
56.  บ้านหนองปกติ
57.  บ้านหนองบง
58.  บ้านส้าน
59.  บ้านหนองผือ
60.  บ้านห้วยกระทิง
61.  บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
62.  บ้านหนองดอกบัว
63.  บ้านห้วยด้าย
64.  บ้านห้วยบ่อซืน
65.  บ้านห้วยทราย
66.  บ้านห้วยลวงไซ
67.  บ้านห้วยพิชัย
68.  บ้านห้วยหวาย
69.  บ้านห้วยสีเสียด
70.  บ้านห้วยเหล็ก
71.  บ้านห้วยไค้
72.  บ้านหัวฝาย
73.  บ้านห้วยอาลัย
74.  บ้านหาดคัมภีร์
75.  บ้านหาดทรายขาวผามุม
76.  บ้านหินตั้ง
77.  บ้านห้วยหินขาว
78.  บ้านห้วยเดื่อ
79.  บ้านอุมุง
80.  บ้านหาดเบี้ย
81.  บ้านเลิง
82.  บ้านแก่งปลาปก
83.  บ้านแก่งมี้
84.  บ้านแสนสำราญ
85.  บ้านโคกใหญ่
86.  บ้านโป่ง
87.  บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
88.  บ้านเสี้ยว
89.  บ้านเมี่ยง
90.  บ้านใหม่
91.  บ้านโพนป่าแดง
92.  มโนบุเรศรบำรุงการ
93.  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
94.  ห้วยซวกคกเลาใต้
95.  ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
96.  บ้านไผ่โทน
97.  เพียงหลวง 18