1.  กุดพันเขียว
2.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
3.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
4.  บ้านกุดระหวี่
5.  บ้านขาม
6.  บ้านขุมเงิน
7.  บ้านกุดเป่ง
8.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
9.  บ้านคุยตับเต่า
10.  บ้านดงจงอาง
11.  บ้านดงมะหรี่
12.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
13.  บ้านดอนขะยอม
14.  บ้านทรายงาม
15.  บ้านทุ่งมน
16.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
17.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
18.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
19.  บ้านนาดีดอนจาน
20.  บ้านนาห่อม
21.  บ้านน้ำอ้อม
22.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
23.  บ้านบากเรือ
24.  บ้านผือฮี
25.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
26.  บ้านยางเครือ
27.  บ้านราชมุนี
28.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
29.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
30.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
31.  บ้านสำโรง
32.  บ้านสิงห์
33.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
34.  บ้านหมากมาย
35.  บ้านหัวขัว
36.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
37.  บ้านเลียบ
38.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
39.  บ้านเหมือดขาว
40.  บ้านเหล่าใหญ่
41.  บ้านหนองเป้า
42.  บ้านแจ้งน้อย
43.  บ้านแดง
44.  บ้านแหล่งแป้น
45.  บ้านโคกป่าจิก
46.  บ้านโนนม่วง
47.  บ้านโนนหนองแฝก
48.  บ้านโต่งโต้น
49.  ประชาสงเคราะห์
50.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
51.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
52.  อนุบาลยโสธร
53.  โซงเหล่าโป่วิทยา