1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  คูสองชั้น
3.  ชุมชนกู่จาน
4.  ชุมชนบ้านสำโรง
5.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
6.  ชุมชนบ้านหนองคู
7.  ชุมชนย่อวิทยา
8.  บ้านกุดกุง
9.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
10.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
11.  บ้านคำน้ำสร้าง
12.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
13.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
14.  บ้านคำเม็ก
15.  บ้านคุ้ม
16.  บ้านคูเมือง
17.  บ้านจานทุ่ง
18.  บ้านชาดศาลา
19.  บ้านซำ
20.  บ้านดงบัง
21.  บ้านดงยาง
22.  บ้านคำม่วง
23.  บ้านดงเจริญ
24.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
25.  บ้านดวนบากน้อย
26.  บ้านดอนกลอย
27.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
28.  บ้านท่าเยี่ยม
29.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
30.  บ้านทุ่งแต้
31.  บ้านนาสะไมย์
32.  บ้านนาถ่ม
33.  บ้านนาเวียงคำศิริ
34.  บ้านนาโพธิ์
35.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
36.  บ้านบาก
37.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
38.  บ้านบุ่งหวาย
39.  บ้านปลาอีด
40.  บ้านน้ำคำน้อย
41.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
42.  บ้านผักบุ้ง
43.  บ้านผิผ่วน
44.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
45.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
46.  บ้านพลับหนองคำ
47.  บ้านน้ำโผ่
48.  บ้านฟ้าห่วน
49.  บ้านยางกลาง
50.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
51.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
52.  บ้านสงยาง
53.  บ้านศิริพัฒนา
54.  บ้านสงเปือย
55.  บ้านสามเพียแสนจำปา
56.  บ้านสร้างแป้น
57.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
58.  บ้านสำราญ
59.  บ้านหนองตุ
60.  บ้านหนองขอนโพนสิม
61.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
62.  บ้านหนองบกโนนสวาท
63.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
64.  บ้านสว่างเชียงหวาง
65.  บ้านหนองยาง
66.  บ้านหนองหงอก
67.  บ้านหนองเทา
68.  บ้านหนองบั่ว
69.  บ้านหนองเป็ด
70.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
71.  บ้านหนองเรือ
72.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
73.  บ้านหัวดง
74.  บ้านหัวดอน
75.  บ้านเชือกน้อย
76.  บ้านเดิด
77.  บ้านเหล่าฝ้าย
78.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
79.  บ้านเหล่าหุ่ง
80.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
81.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
82.  บ้านแจนแลน
83.  บ้านเชือก
84.  บ้านแดงประชาสรรค์
85.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
86.  บ้านโนนยาง
87.  มหาชนะชัย
88.  บ้านใหม่ชุมพร
89.  บ้านโพนทัน
90.  อนุบาลค้อวัง
91.  สหประชาสรรค์
92.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)