1.  ชุมชนดงแคนใหญ่
2.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
3.  บ้านกุดกง
4.  บ้านกลางนา
5.  บ้านกุดตากล้า
6.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
7.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
8.  บ้านคำแหลม
9.  บ้านดงขวาง
10.  บ้านคำฮี
11.  บ้านดอนมะยาง กม.3
12.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
13.  บ้านตาดทอง
14.  บ้านตับเต่า
15.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
16.  บ้านท่าช้าง
17.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
18.  บ้านนาคำปักแฮด
19.  บ้านนาดีนาอุดม
20.  บ้านบัวขาว
21.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
22.  บ้านยางน้อย
23.  บ้านสว่างดอนดู่
24.  บ้านพลไว
25.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
26.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
27.  บ้านหนองบัว
28.  บ้านหนองหิน
29.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
30.  บ้านเขื่องคำ
31.  บ้านเหมือดป่าตอง
32.  บ้านแข่โพนเมือง
33.  บ้านแหล่งหนู
34.  บ้านเหล่ามะเขียว
35.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
36.  บ้านโนนทรายงาม
37.  บ้านโนนค้อ
38.  บ้านโพนแบง
39.  วัดบ้านเปาะ
40.  หนองแสง
41.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
42.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)