1.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
2.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
3.  บ้านคุยตับเต่า
4.  บ้านดงจงอาง
5.  บ้านคำม่วง
6.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
7.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
8.  บ้านนาคำปักแฮด
9.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
10.  บ้านนาเวียงคำศิริ
11.  บ้านปลาอีด
12.  บ้านผักบุ้ง
13.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
14.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
15.  บ้านยางเครือ
16.  บ้านสงยาง
17.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
18.  บ้านหนองเรือ
19.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
20.  บ้านเหล่าฝ้าย
21.  บ้านหนองเป้า
22.  บ้านแดง
23.  บ้านโคกป่าจิก
24.  มหาชนะชัย