1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  ชุมชนกู่จาน
3.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
4.  ชุมชนบ้านสำโรง
5.  ชุมชนย่อวิทยา
6.  บ้านกุดกุง
7.  บ้านกุดระหวี่
8.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
9.  บ้านขุมเงิน
10.  บ้านกุดเป่ง
11.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
12.  บ้านคูเมือง
13.  บ้านดงบัง
14.  บ้านดงยาง
15.  บ้านดงเจริญ
16.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
17.  บ้านดอนมะยาง กม.3
18.  บ้านตาดทอง
19.  บ้านดอนกลอย
20.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
21.  บ้านทรายงาม
22.  บ้านทุ่งมน
23.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
24.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
25.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
26.  บ้านบากเรือ
27.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
28.  บ้านพลับหนองคำ
29.  บ้านยางน้อย
30.  บ้านราชมุนี
31.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
32.  บ้านพลไว
33.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
34.  บ้านสำราญ
35.  บ้านหนองตุ
36.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
37.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
38.  บ้านหนองบกโนนสวาท
39.  บ้านสว่างเชียงหวาง
40.  บ้านหนองยาง
41.  บ้านหนองหงอก
42.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
43.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
44.  บ้านหัวดง
45.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
46.  บ้านเดิด
47.  บ้านเหมือดป่าตอง
48.  บ้านเหล่าหุ่ง
49.  บ้านแจนแลน
50.  บ้านแหล่งหนู
51.  บ้านแดงประชาสรรค์
52.  บ้านโนนม่วง
53.  บ้านโนนหนองแฝก
54.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
55.  หนองแสง
56.  อนุบาลยโสธร
57.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
58.  โซงเหล่าโป่วิทยา
59.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)