1.  กุดพันเขียว
2.  คูสองชั้น
3.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
4.  ชุมชนบ้านหนองคู
5.  ชุมชนดงแคนใหญ่
6.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
7.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
8.  บ้านกุดกง
9.  บ้านกลางนา
10.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
11.  บ้านขาม
12.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
13.  บ้านคำน้ำสร้าง
14.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
15.  บ้านคำเม็ก
16.  บ้านคุ้ม
17.  บ้านจานทุ่ง
18.  บ้านคำแหลม
19.  บ้านดงมะหรี่
20.  บ้านคำฮี
21.  บ้านดอนขะยอม
22.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
23.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
24.  บ้านท่าเยี่ยม
25.  บ้านท่าช้าง
26.  บ้านนาถ่ม
27.  บ้านนาดีดอนจาน
28.  บ้านนาโพธิ์
29.  บ้านนาห่อม
30.  บ้านน้ำอ้อม
31.  บ้านบัวขาว
32.  บ้านบาก
33.  บ้านบุ่งหวาย
34.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
35.  บ้านผิผ่วน
36.  บ้านผือฮี
37.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
38.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
39.  บ้านน้ำโผ่
40.  บ้านฟ้าห่วน
41.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
42.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
43.  บ้านศิริพัฒนา
44.  บ้านสงเปือย
45.  บ้านสามเพียแสนจำปา
46.  บ้านสร้างแป้น
47.  บ้านสำโรง
48.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
49.  บ้านสิงห์
50.  บ้านหนองบัว
51.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
52.  บ้านหนองบั่ว
53.  บ้านหนองเป็ด
54.  บ้านหนองหิน
55.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
56.  บ้านหมากมาย
57.  บ้านหัวขัว
58.  บ้านเขื่องคำ
59.  บ้านเลียบ
60.  บ้านเหมือดขาว
61.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
62.  บ้านเหล่าใหญ่
63.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
64.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
65.  บ้านแข่โพนเมือง
66.  บ้านเชือก
67.  บ้านเหล่ามะเขียว
68.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
69.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
70.  บ้านโนนค้อ
71.  บ้านโนนยาง
72.  บ้านโต่งโต้น
73.  บ้านโพนแบง
74.  ประชาสงเคราะห์
75.  อนุบาลค้อวัง
76.  สหประชาสรรค์