1.  บ้านดงขวาง
2.  บ้านตับเต่า
3.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
4.  บ้านทุ่งแต้
5.  บ้านนาสะไมย์
6.  บ้านนาดีนาอุดม
7.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
8.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
9.  บ้านสว่างดอนดู่
10.  บ้านหนองขอนโพนสิม
11.  บ้านเชือกน้อย
12.  บ้านแจ้งน้อย
13.  บ้านแหล่งแป้น
14.  บ้านโนนทรายงาม
15.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
16.  บ้านใหม่ชุมพร
17.  วัดบ้านเปาะ
18.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์