1.  กุดพันเขียว
2.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
3.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
4.  บ้านกุดระหวี่
5.  บ้านขาม
6.  บ้านขุมเงิน
7.  บ้านกุดเป่ง
8.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
9.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
10.  บ้านคุยตับเต่า
11.  บ้านดงมะหรี่
12.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
13.  บ้านดอนขะยอม
14.  บ้านตับเต่า
15.  บ้านทรายงาม
16.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
17.  บ้านทุ่งมน
18.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
19.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
20.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
21.  บ้านนาถ่ม
22.  บ้านนาดีดอนจาน
23.  บ้านนาห่อม
24.  บ้านน้ำอ้อม
25.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
26.  บ้านบัวขาว
27.  บ้านบากเรือ
28.  บ้านผือฮี
29.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
30.  บ้านน้ำโผ่
31.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
32.  บ้านยางเครือ
33.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
34.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
35.  บ้านสว่างดอนดู่
36.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
37.  บ้านสำโรง
38.  บ้านหนองขอนโพนสิม
39.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
40.  บ้านสิงห์
41.  บ้านสว่างเชียงหวาง
42.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
43.  บ้านหมากมาย
44.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
45.  บ้านหัวขัว
46.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
47.  บ้านเลียบ
48.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
49.  บ้านเหมือดขาว
50.  บ้านเหล่าใหญ่
51.  บ้านเหล่าหุ่ง
52.  บ้านแจ้งน้อย
53.  บ้านแดง
54.  บ้านเหล่ามะเขียว
55.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
56.  บ้านแหล่งแป้น
57.  บ้านโคกป่าจิก
58.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
59.  บ้านโนนม่วง
60.  บ้านโนนค้อ
61.  ประชาสงเคราะห์
62.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
63.  สหประชาสรรค์
64.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
65.  อนุบาลยโสธร
66.  โซงเหล่าโป่วิทยา
67.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)