1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  คูสองชั้น
3.  ชุมชนกู่จาน
4.  ชุมชนบ้านสำโรง
5.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
6.  ชุมชนบ้านหนองคู
7.  ชุมชนดงแคนใหญ่
8.  ชุมชนย่อวิทยา
9.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
10.  บ้านกุดกุง
11.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
12.  บ้านกุดกง
13.  บ้านกลางนา
14.  บ้านกุดตากล้า
15.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
16.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
17.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
18.  บ้านคำน้ำสร้าง
19.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
20.  บ้านคำเม็ก
21.  บ้านคุ้ม
22.  บ้านคูเมือง
23.  บ้านจานทุ่ง
24.  บ้านชาดศาลา
25.  บ้านคำแหลม
26.  บ้านซำ
27.  บ้านดงขวาง
28.  บ้านดงจงอาง
29.  บ้านดงบัง
30.  บ้านดงยาง
31.  บ้านคำฮี
32.  บ้านคำม่วง
33.  บ้านดงเจริญ
34.  บ้านดอนมะยาง กม.3
35.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
36.  บ้านดวนบากน้อย
37.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
38.  บ้านตาดทอง
39.  บ้านดอนกลอย
40.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
41.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
42.  บ้านท่าเยี่ยม
43.  บ้านท่าช้าง
44.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
45.  บ้านทุ่งแต้
46.  บ้านนาคำปักแฮด
47.  บ้านนาสะไมย์
48.  บ้านนาดีนาอุดม
49.  บ้านนาเวียงคำศิริ
50.  บ้านนาโพธิ์
51.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
52.  บ้านบาก
53.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
54.  บ้านบุ่งหวาย
55.  บ้านปลาอีด
56.  บ้านน้ำคำน้อย
57.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
58.  บ้านผักบุ้ง
59.  บ้านผิผ่วน
60.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
61.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
62.  บ้านพลับหนองคำ
63.  บ้านฟ้าห่วน
64.  บ้านยางกลาง
65.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
66.  บ้านยางน้อย
67.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
68.  บ้านราชมุนี
69.  บ้านสงยาง
70.  บ้านศิริพัฒนา
71.  บ้านพลไว
72.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
73.  บ้านสงเปือย
74.  บ้านสามเพียแสนจำปา
75.  บ้านสร้างแป้น
76.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
77.  บ้านสำราญ
78.  บ้านหนองตุ
79.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
80.  บ้านหนองบัว
81.  บ้านหนองบกโนนสวาท
82.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
83.  บ้านหนองยาง
84.  บ้านหนองหงอก
85.  บ้านหนองเทา
86.  บ้านหนองบั่ว
87.  บ้านหนองเป็ด
88.  บ้านหนองหิน
89.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
90.  บ้านหนองเรือ
91.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
92.  บ้านหัวดง
93.  บ้านเขื่องคำ
94.  บ้านหัวดอน
95.  บ้านเชือกน้อย
96.  บ้านเดิด
97.  บ้านเหล่าฝ้าย
98.  บ้านเหมือดป่าตอง
99.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
100.  บ้านหนองเป้า
101.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
102.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
103.  บ้านแข่โพนเมือง
104.  บ้านแจนแลน
105.  บ้านเชือก
106.  บ้านแหล่งหนู
107.  บ้านแดงประชาสรรค์
108.  บ้านโนนทรายงาม
109.  บ้านโนนยาง
110.  บ้านโนนหนองแฝก
111.  บ้านโต่งโต้น
112.  บ้านโพนแบง
113.  มหาชนะชัย
114.  บ้านใหม่ชุมพร
115.  บ้านโพนทัน
116.  วัดบ้านเปาะ
117.  อนุบาลค้อวัง
118.  หนองแสง
119.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
120.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์