1.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
2.  ชุมชนบ้านสำโรง
3.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
4.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
5.  ชุมชนย่อวิทยา
6.  บ้านกลางนา
7.  บ้านกุดระหวี่
8.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
9.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
10.  บ้านขาม
11.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
12.  บ้านขุมเงิน
13.  บ้านกุดเป่ง
14.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
15.  บ้านคำน้ำสร้าง
16.  บ้านคำเม็ก
17.  บ้านคุยตับเต่า
18.  บ้านคูเมือง
19.  บ้านจานทุ่ง
20.  บ้านคำแหลม
21.  บ้านดงจงอาง
22.  บ้านดงบัง
23.  บ้านดงเจริญ
24.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
25.  บ้านดอนขะยอม
26.  บ้านดอนมะยาง กม.3
27.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
28.  บ้านตับเต่า
29.  บ้านดอนกลอย
30.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
31.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
32.  บ้านทรายงาม
33.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
34.  บ้านทุ่งมน
35.  บ้านท่าช้าง
36.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
37.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
38.  บ้านทุ่งแต้
39.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
40.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
41.  บ้านนาถ่ม
42.  บ้านนาห่อม
43.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
44.  บ้านบัวขาว
45.  บ้านบาก
46.  บ้านบากเรือ
47.  บ้านผักบุ้ง
48.  บ้านผือฮี
49.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
50.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
51.  บ้านน้ำโผ่
52.  บ้านฟ้าห่วน
53.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
54.  บ้านยางน้อย
55.  บ้านยางเครือ
56.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
57.  บ้านราชมุนี
58.  บ้านสงยาง
59.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
60.  บ้านพลไว
61.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
62.  บ้านสามเพียแสนจำปา
63.  บ้านสร้างแป้น
64.  บ้านหนองขอนโพนสิม
65.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
66.  บ้านสิงห์
67.  บ้านสว่างเชียงหวาง
68.  บ้านหนองเทา
69.  บ้านหนองบั่ว
70.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
71.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
72.  บ้านหัวดง
73.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
74.  บ้านเลียบ
75.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
76.  บ้านเหมือดขาว
77.  บ้านเดิด
78.  บ้านเหมือดป่าตอง
79.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
80.  บ้านเหล่าใหญ่
81.  บ้านเหล่าหุ่ง
82.  บ้านแจ้งน้อย
83.  บ้านแจนแลน
84.  บ้านแดง
85.  บ้านแดงประชาสรรค์
86.  บ้านเหล่ามะเขียว
87.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
88.  บ้านโคกป่าจิก
89.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
90.  บ้านโนนม่วง
91.  บ้านโนนค้อ
92.  บ้านโนนยาง
93.  บ้านโนนหนองแฝก
94.  บ้านโต่งโต้น
95.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
96.  มหาชนะชัย
97.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
98.  หนองแสง
99.  อนุบาลยโสธร
100.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
101.  โซงเหล่าโป่วิทยา
102.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)