1.  กุดพันเขียว
2.  คำเขื่อนแก้ว
3.  คูสองชั้น
4.  ชุมชนกู่จาน
5.  ชุมชนบ้านหนองคู
6.  ชุมชนดงแคนใหญ่
7.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
8.  บ้านกุดกุง
9.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
10.  บ้านกุดกง
11.  บ้านกุดตากล้า
12.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
13.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
14.  บ้านคุ้ม
15.  บ้านชาดศาลา
16.  บ้านซำ
17.  บ้านดงขวาง
18.  บ้านดงมะหรี่
19.  บ้านดงยาง
20.  บ้านคำฮี
21.  บ้านคำม่วง
22.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
23.  บ้านดวนบากน้อย
24.  บ้านตาดทอง
25.  บ้านท่าเยี่ยม
26.  บ้านนาคำปักแฮด
27.  บ้านนาสะไมย์
28.  บ้านนาดีดอนจาน
29.  บ้านนาดีนาอุดม
30.  บ้านนาเวียงคำศิริ
31.  บ้านนาโพธิ์
32.  บ้านน้ำอ้อม
33.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
34.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
35.  บ้านบุ่งหวาย
36.  บ้านปลาอีด
37.  บ้านน้ำคำน้อย
38.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
39.  บ้านผิผ่วน
40.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
41.  บ้านพลับหนองคำ
42.  บ้านยางกลาง
43.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
44.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
45.  บ้านสว่างดอนดู่
46.  บ้านศิริพัฒนา
47.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
48.  บ้านสงเปือย
49.  บ้านสำโรง
50.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
51.  บ้านสำราญ
52.  บ้านหนองตุ
53.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
54.  บ้านหนองบัว
55.  บ้านหนองบกโนนสวาท
56.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
57.  บ้านหนองยาง
58.  บ้านหนองหงอก
59.  บ้านหนองเป็ด
60.  บ้านหนองหิน
61.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
62.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
63.  บ้านหนองเรือ
64.  บ้านหมากมาย
65.  บ้านหัวขัว
66.  บ้านเขื่องคำ
67.  บ้านหัวดอน
68.  บ้านเชือกน้อย
69.  บ้านเหล่าฝ้าย
70.  บ้านหนองเป้า
71.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
72.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
73.  บ้านแข่โพนเมือง
74.  บ้านเชือก
75.  บ้านแหล่งหนู
76.  บ้านแหล่งแป้น
77.  บ้านโนนทรายงาม
78.  บ้านโพนแบง
79.  ประชาสงเคราะห์
80.  บ้านใหม่ชุมพร
81.  บ้านโพนทัน
82.  วัดบ้านเปาะ
83.  อนุบาลค้อวัง
84.  สหประชาสรรค์
85.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์