1.  คูสองชั้น
2.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
3.  บ้านกุดระหวี่
4.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
5.  บ้านขาม
6.  บ้านขุมเงิน
7.  บ้านกุดเป่ง
8.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
9.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
10.  บ้านคุยตับเต่า
11.  บ้านดงมะหรี่
12.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
13.  บ้านดอนขะยอม
14.  บ้านตับเต่า
15.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
16.  บ้านท่าช้าง
17.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
18.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
19.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
20.  บ้านนาถ่ม
21.  บ้านนาดีดอนจาน
22.  บ้านนาห่อม
23.  บ้านน้ำอ้อม
24.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
25.  บ้านบัวขาว
26.  บ้านบากเรือ
27.  บ้านผือฮี
28.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
29.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
30.  บ้านยางน้อย
31.  บ้านยางเครือ
32.  บ้านราชมุนี
33.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
34.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
35.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
36.  บ้านสร้างแป้น
37.  บ้านสำโรง
38.  บ้านหนองตุ
39.  บ้านหนองขอนโพนสิม
40.  บ้านสิงห์
41.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
42.  บ้านหมากมาย
43.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
44.  บ้านหัวขัว
45.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
46.  บ้านเลียบ
47.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
48.  บ้านเหมือดขาว
49.  บ้านเดิด
50.  บ้านเหมือดป่าตอง
51.  บ้านเหล่าใหญ่
52.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
53.  บ้านแจ้งน้อย
54.  บ้านแดง
55.  บ้านเหล่ามะเขียว
56.  บ้านแหล่งแป้น
57.  บ้านโคกป่าจิก
58.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
59.  บ้านโนนม่วง
60.  บ้านโนนค้อ
61.  บ้านโนนหนองแฝก
62.  ประชาสงเคราะห์
63.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
64.  สหประชาสรรค์
65.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
66.  อนุบาลยโสธร
67.  โซงเหล่าโป่วิทยา
68.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)