1.  บ้านจานทุ่ง
2.  บ้านดงขวาง
3.  บ้านดงจงอาง
4.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
5.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
6.  บ้านนาดีนาอุดม
7.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
8.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
9.  บ้านผิผ่วน
10.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
11.  บ้านน้ำโผ่
12.  บ้านยางกลาง
13.  บ้านสงยาง
14.  บ้านศิริพัฒนา
15.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
16.  บ้านเขื่องคำ
17.  บ้านโพนแบง
18.  มหาชนะชัย