1.  กุดพันเขียว
2.  คูสองชั้น
3.  ชุมชนกู่จาน
4.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
5.  ชุมชนบ้านสำโรง
6.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
7.  ชุมชนบ้านหนองคู
8.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
9.  ชุมชนย่อวิทยา
10.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
11.  บ้านกุดกุง
12.  บ้านกุดกง
13.  บ้านกุดตากล้า
14.  บ้านกุดระหวี่
15.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
16.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
17.  บ้านขาม
18.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
19.  บ้านขุมเงิน
20.  บ้านกุดเป่ง
21.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
22.  บ้านคำน้ำสร้าง
23.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
24.  บ้านคุ้ม
25.  บ้านคุยตับเต่า
26.  บ้านคูเมือง
27.  บ้านจานทุ่ง
28.  บ้านชาดศาลา
29.  บ้านคำแหลม
30.  บ้านซำ
31.  บ้านดงขวาง
32.  บ้านดงจงอาง
33.  บ้านดงมะหรี่
34.  บ้านดงบัง
35.  บ้านดงยาง
36.  บ้านคำฮี
37.  บ้านคำม่วง
38.  บ้านดงเจริญ
39.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
40.  บ้านดอนขะยอม
41.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
42.  บ้านดวนบากน้อย
43.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
44.  บ้านดอนกลอย
45.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
46.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
47.  บ้านท่าเยี่ยม
48.  บ้านทรายงาม
49.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
50.  บ้านทุ่งมน
51.  บ้านท่าช้าง
52.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
53.  บ้านนาคำปักแฮด
54.  บ้านนาสะไมย์
55.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
56.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
57.  บ้านนาดีนาอุดม
58.  บ้านนาเวียงคำศิริ
59.  บ้านนาโพธิ์
60.  บ้านนาห่อม
61.  บ้านน้ำอ้อม
62.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
63.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
64.  บ้านบัวขาว
65.  บ้านบากเรือ
66.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
67.  บ้านบุ่งหวาย
68.  บ้านปลาอีด
69.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
70.  บ้านผือฮี
71.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
72.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
73.  บ้านพลับหนองคำ
74.  บ้านฟ้าห่วน
75.  บ้านยางกลาง
76.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
77.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
78.  บ้านยางน้อย
79.  บ้านยางเครือ
80.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
81.  บ้านราชมุนี
82.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
83.  บ้านสงยาง
84.  บ้านสว่างดอนดู่
85.  บ้านศิริพัฒนา
86.  บ้านพลไว
87.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
88.  บ้านสงเปือย
89.  บ้านสามเพียแสนจำปา
90.  บ้านสร้างแป้น
91.  บ้านสำโรง
92.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
93.  บ้านหนองตุ
94.  บ้านหนองขอนโพนสิม
95.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
96.  บ้านสิงห์
97.  บ้านหนองบัว
98.  บ้านหนองบกโนนสวาท
99.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
100.  บ้านหนองยาง
101.  บ้านหนองหงอก
102.  บ้านหนองเทา
103.  บ้านหนองบั่ว
104.  บ้านหนองเป็ด
105.  บ้านหนองหิน
106.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
107.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
108.  บ้านหนองเรือ
109.  บ้านหมากมาย
110.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
111.  บ้านหัวขัว
112.  บ้านหัวดง
113.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
114.  บ้านเขื่องคำ
115.  บ้านหัวดอน
116.  บ้านเลียบ
117.  บ้านเชือกน้อย
118.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
119.  บ้านเหมือดขาว
120.  บ้านเหล่าฝ้าย
121.  บ้านเหมือดป่าตอง
122.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
123.  บ้านเหล่าใหญ่
124.  บ้านเหล่าหุ่ง
125.  บ้านหนองเป้า
126.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
127.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
128.  บ้านแจ้งน้อย
129.  บ้านแข่โพนเมือง
130.  บ้านแจนแลน
131.  บ้านแดง
132.  บ้านแหล่งหนู
133.  บ้านแดงประชาสรรค์
134.  บ้านเหล่ามะเขียว
135.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
136.  บ้านแหล่งแป้น
137.  บ้านโคกป่าจิก
138.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
139.  บ้านโนนทรายงาม
140.  บ้านโนนม่วง
141.  บ้านโนนค้อ
142.  บ้านโนนยาง
143.  บ้านโนนหนองแฝก
144.  บ้านโต่งโต้น
145.  บ้านโพนแบง
146.  ประชาสงเคราะห์
147.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
148.  บ้านโพนทัน
149.  สหประชาสรรค์
150.  หนองแสง
151.  อนุบาลยโสธร
152.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
153.  โซงเหล่าโป่วิทยา