1.  บ้านกูบู
2.  บ้านกาวะ
3.  บ้านบาลูกายาอิง
4.  บ้านสายะ
5.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
6.  บ้านตําเสาพัฒนา
7.  บ้านบาโง
8.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
9.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
10.  บ้านแอแว
11.  นิคมพัฒนา2
12.  บ้านปูยู
13.  บ้านบูเกะตา
14.  บ้านตลิ่งสูง
15.  บ้านบือราแง
16.  บ้านตือมายู
17.  บ้านกวาลอซีรา
18.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
19.  บ้านตอหลัง
20.  นิคมพัฒนา10