1.  บ้านคลองตัน
2.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
3.  นิคมพัฒนา7
4.  บ้านกูวา(ปาดี)
5.  บ้านศรีพงัน
6.  บ้านกูบู
7.  บ้านมูโนะ
8.  บ้านกาวะ
9.  สุคิริน
10.  วัดโบราณสถิตย์
11.  วัดโคกมะม่วง
12.  บ้านนูโร๊ะ
13.  บ้านบาลูกายาอิง
14.  เทพประทานไทยยืนยง
15.  บ้านสายะ
16.  บ้านร่วมใจ
17.  บ้านโต๊ะเวาะ
18.  บ้านลาแล
19.  บ้านเจ๊ะยอ
20.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
21.  บ้านเจ๊ะเหม
22.  บ้านปลักปลา
23.  บ้านไม้ฝาด
24.  บ้านปะลุรู
25.  วัดทรายขาว
26.  บ้านน้ำใส
27.  บ้านหัวคลอง
28.  บ้านแว้ง
29.  บ้านตําเสาพัฒนา
30.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
31.  วัดประชุมชลธารา
32.  บ้านมือบา
33.  บ้านปะดะดอ
34.  บ้านปาดังยอ
35.  บ้านบาโง
36.  บ้านจะมาแกะ
37.  บ้านยะหอ
38.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
39.  บ้านแม่ดง
40.  บ้านตอออ
41.  บ้านกูแบอีแก
42.  บ้านปอเนาะ
43.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
44.  บ้านโผลง
45.  เพลินพิศ
46.  บ้านบางขุนทอง
47.  บ้านบางขุด
48.  บ้านแอแว
49.  นิคมพัฒนา2
50.  นิคมพัฒนา 6
51.  บ้านบาโงฮูมอ
52.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
53.  บ้านปูยู
54.  บ้านบูเกะตา
55.  บ้านตลิ่งสูง
56.  บ้านปูโป๊ะ
57.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
58.  บ้านลูโบ๊ะซามา
59.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
60.  นิคมพัฒนา5
61.  ราชภักดี
62.  บ้านซรายอ
63.  บ้านแขยง
64.  บ้านโคกงู
65.  บ้านบือราแง
66.  วัดประดิษฐ์บุปผา
67.  บ้านโคกยามู
68.  บ้านตือมายู
69.  บ้านศาลาอูมา
70.  บ้านไอบาตู
71.  บ้านน้ำทุเรียน
72.  บ้านไม้แก่น
73.  บ้านฆอเลาะทูวอ
74.  บ้านกวาลอซีรา
75.  บ้านกรือซอ
76.  บ้านแฆแบ๊ะ
77.  บ้านบาโงกือเต
78.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
79.  บ้านดอเฮะ
80.  บ้านตะเหลี่ยง
81.  บ้านภูเขาทอง
82.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
83.  วัดพระพุทธ
84.  บ้านโต๊ะเด็ง
85.  นิคมพัฒนา9
86.  นิคมพัฒนา10
87.  รักไทย