1.  บ้านสะหริ่ง
2.  บ้านไพรวัน
3.  วัดโคกมะเฟือง
4.  วัดเกษตรธิการาม
5.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
6.  บ้านเกาะสะท้อน
7.  วัดเกาะสวาด
8.  นิคมพัฒนา 4
9.  นิคมสร้างตนเองแว้ง
10.  บ้านสามแยก
11.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
12.  บ้านกูวา(แว้ง)
13.  บ้านบาโงมาแย
14.  บ้านตาบา
15.  บ้านตอแล
16.  บ้านศาลาใหม่
17.  บ้านตาเซะเหนือ
18.  บ้านละหาน
19.  บ้านโคกตา
20.  บ้านปะลุกา
21.  บ้านบอเกาะ
22.  บ้านสากอ
23.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
24.  บ้านตาเซะใต้
25.  อิสลามบํารุง
26.  บ้านจือแร
27.  บ้านสุไหงโก-ลก
28.  บ้านกลูบี
29.  บ้านตอหลัง
30.  บ้านสะปอม