1.  บ้านกูวา(แว้ง)
2.  บ้านจะมาแกะ
3.  บ้านบางขุนทอง
4.  บ้านตอแล
5.  บ้านแอแว
6.  บ้านซรายอ
7.  บ้านโต๊ะเด็ง