1.  บ้านศรีพงัน
2.  วัดเกษตรธิการาม
3.  บ้านนูโร๊ะ
4.  บ้านสายะ
5.  บ้านลาแล
6.  บ้านปลักปลา
7.  บ้านปาดังยอ
8.  บ้านจะมาแกะ
9.  บ้านยะหอ
10.  บ้านแม่ดง
11.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
12.  บ้านบางขุนทอง
13.  บ้านตอแล
14.  บ้านบางขุด
15.  บ้านแอแว
16.  บ้านปูโป๊ะ
17.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
18.  บ้านซรายอ
19.  บ้านแขยง
20.  บ้านตือมายู
21.  บ้านภูเขาทอง
22.  บ้านตอหลัง
23.  บ้านโต๊ะเด็ง
24.  นิคมพัฒนา9
25.  รักไทย