1.  บ้านคลองตัน
2.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
3.  นิคมพัฒนา7
4.  บ้านสะหริ่ง
5.  บ้านกูวา(ปาดี)
6.  บ้านกูบู
7.  บ้านมูโนะ
8.  บ้านไพรวัน
9.  บ้านกาวะ
10.  วัดโคกมะเฟือง
11.  สุคิริน
12.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
13.  วัดโบราณสถิตย์
14.  บ้านเกาะสะท้อน
15.  วัดเกาะสวาด
16.  นิคมพัฒนา 4
17.  วัดโคกมะม่วง
18.  บ้านบาลูกายาอิง
19.  เทพประทานไทยยืนยง
20.  บ้านร่วมใจ
21.  บ้านโต๊ะเวาะ
22.  บ้านเจ๊ะยอ
23.  นิคมสร้างตนเองแว้ง
24.  บ้านสามแยก
25.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
26.  บ้านเจ๊ะเหม
27.  บ้านไม้ฝาด
28.  บ้านปะลุรู
29.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
30.  วัดทรายขาว
31.  บ้านน้ำใส
32.  บ้านหัวคลอง
33.  บ้านแว้ง
34.  บ้านตําเสาพัฒนา
35.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
36.  บ้านกูวา(แว้ง)
37.  วัดประชุมชลธารา
38.  บ้านมือบา
39.  บ้านปะดะดอ
40.  บ้านบาโง
41.  บ้านบาโงมาแย
42.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
43.  บ้านตาบา
44.  บ้านตอออ
45.  บ้านกูแบอีแก
46.  บ้านปอเนาะ
47.  บ้านโผลง
48.  เพลินพิศ
49.  บ้านศาลาใหม่
50.  นิคมพัฒนา2
51.  บ้านตาเซะเหนือ
52.  นิคมพัฒนา 6
53.  บ้านละหาน
54.  บ้านบาโงฮูมอ
55.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
56.  บ้านปูยู
57.  บ้านโคกตา
58.  บ้านบูเกะตา
59.  บ้านปะลุกา
60.  บ้านตลิ่งสูง
61.  บ้านบอเกาะ
62.  บ้านสากอ
63.  บ้านลูโบ๊ะซามา
64.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
65.  นิคมพัฒนา5
66.  ราชภักดี
67.  บ้านโคกงู
68.  บ้านบือราแง
69.  วัดประดิษฐ์บุปผา
70.  บ้านโคกยามู
71.  บ้านศาลาอูมา
72.  บ้านไอบาตู
73.  บ้านน้ำทุเรียน
74.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
75.  บ้านตาเซะใต้
76.  บ้านไม้แก่น
77.  บ้านฆอเลาะทูวอ
78.  บ้านกวาลอซีรา
79.  อิสลามบํารุง
80.  บ้านกรือซอ
81.  บ้านจือแร
82.  บ้านสุไหงโก-ลก
83.  บ้านแฆแบ๊ะ
84.  บ้านกลูบี
85.  บ้านบาโงกือเต
86.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
87.  บ้านดอเฮะ
88.  บ้านตะเหลี่ยง
89.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
90.  วัดพระพุทธ
91.  นิคมพัฒนา10
92.  บ้านสะปอม