1.  บ้านกูวา(ปาดี)
2.  บ้านศรีพงัน
3.  บ้านปะลุรู
4.  บ้านบาโงมาแย
5.  บ้านปอเนาะ
6.  บ้านละหาน
7.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
8.  บ้านโคกตา
9.  บ้านตลิ่งสูง
10.  บ้านบอเกาะ
11.  บ้านสากอ
12.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
13.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
14.  บ้านบือราแง
15.  บ้านไอบาตู
16.  บ้านตาเซะใต้
17.  บ้านไม้แก่น
18.  อิสลามบํารุง
19.  บ้านจือแร
20.  บ้านสุไหงโก-ลก
21.  บ้านกลูบี
22.  บ้านบาโงกือเต
23.  บ้านดอเฮะ
24.  บ้านตอหลัง