1.  บ้านคลองตัน
2.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
3.  นิคมพัฒนา7
4.  บ้านสะหริ่ง
5.  บ้านกูบู
6.  บ้านมูโนะ
7.  บ้านไพรวัน
8.  บ้านกาวะ
9.  วัดโคกมะเฟือง
10.  สุคิริน
11.  วัดเกษตรธิการาม
12.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
13.  วัดโบราณสถิตย์
14.  บ้านเกาะสะท้อน
15.  วัดเกาะสวาด
16.  นิคมพัฒนา 4
17.  วัดโคกมะม่วง
18.  บ้านนูโร๊ะ
19.  บ้านบาลูกายาอิง
20.  เทพประทานไทยยืนยง
21.  บ้านสายะ
22.  บ้านร่วมใจ
23.  บ้านโต๊ะเวาะ
24.  บ้านลาแล
25.  บ้านเจ๊ะยอ
26.  นิคมสร้างตนเองแว้ง
27.  บ้านสามแยก
28.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
29.  บ้านเจ๊ะเหม
30.  บ้านปลักปลา
31.  บ้านไม้ฝาด
32.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
33.  วัดทรายขาว
34.  บ้านน้ำใส
35.  บ้านหัวคลอง
36.  บ้านแว้ง
37.  บ้านตําเสาพัฒนา
38.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
39.  บ้านกูวา(แว้ง)
40.  วัดประชุมชลธารา
41.  บ้านมือบา
42.  บ้านปะดะดอ
43.  บ้านปาดังยอ
44.  บ้านบาโง
45.  บ้านจะมาแกะ
46.  บ้านยะหอ
47.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
48.  บ้านตาบา
49.  บ้านแม่ดง
50.  บ้านตอออ
51.  บ้านกูแบอีแก
52.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
53.  บ้านโผลง
54.  เพลินพิศ
55.  บ้านบางขุนทอง
56.  บ้านตอแล
57.  บ้านบางขุด
58.  บ้านแอแว
59.  บ้านศาลาใหม่
60.  นิคมพัฒนา2
61.  บ้านตาเซะเหนือ
62.  นิคมพัฒนา 6
63.  บ้านบาโงฮูมอ
64.  บ้านปูยู
65.  บ้านบูเกะตา
66.  บ้านปะลุกา
67.  บ้านปูโป๊ะ
68.  บ้านลูโบ๊ะซามา
69.  นิคมพัฒนา5
70.  ราชภักดี
71.  บ้านซรายอ
72.  บ้านแขยง
73.  บ้านโคกงู
74.  วัดประดิษฐ์บุปผา
75.  บ้านโคกยามู
76.  บ้านตือมายู
77.  บ้านศาลาอูมา
78.  บ้านน้ำทุเรียน
79.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
80.  บ้านฆอเลาะทูวอ
81.  บ้านกวาลอซีรา
82.  บ้านกรือซอ
83.  บ้านแฆแบ๊ะ
84.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
85.  บ้านตะเหลี่ยง
86.  บ้านภูเขาทอง
87.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
88.  วัดพระพุทธ
89.  บ้านโต๊ะเด็ง
90.  นิคมพัฒนา9
91.  นิคมพัฒนา10
92.  บ้านสะปอม
93.  รักไทย