1.  สุคิริน
2.  บ้านเจ๊ะยอ
3.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
4.  บ้านหัวคลอง
5.  บ้านแว้ง
6.  บ้านมือบา
7.  บ้านตาบา
8.  บ้านโคกตา
9.  บ้านบูเกะตา
10.  บ้านลูโบ๊ะซามา
11.  นิคมพัฒนา5
12.  บ้านซรายอ
13.  บ้านกวาลอซีรา
14.  อิสลามบํารุง
15.  บ้านสุไหงโก-ลก
16.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172