1.  บ้านคลองตัน
2.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
3.  นิคมพัฒนา7
4.  บ้านสะหริ่ง
5.  บ้านกูวา(ปาดี)
6.  บ้านศรีพงัน
7.  บ้านกูบู
8.  บ้านมูโนะ
9.  บ้านไพรวัน
10.  บ้านกาวะ
11.  วัดโคกมะเฟือง
12.  วัดเกษตรธิการาม
13.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
14.  วัดโบราณสถิตย์
15.  บ้านเกาะสะท้อน
16.  วัดเกาะสวาด
17.  นิคมพัฒนา 4
18.  วัดโคกมะม่วง
19.  บ้านนูโร๊ะ
20.  บ้านบาลูกายาอิง
21.  เทพประทานไทยยืนยง
22.  บ้านสายะ
23.  บ้านร่วมใจ
24.  บ้านโต๊ะเวาะ
25.  บ้านลาแล
26.  นิคมสร้างตนเองแว้ง
27.  บ้านสามแยก
28.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
29.  บ้านเจ๊ะเหม
30.  บ้านปลักปลา
31.  บ้านไม้ฝาด
32.  บ้านปะลุรู
33.  วัดทรายขาว
34.  บ้านน้ำใส
35.  บ้านตําเสาพัฒนา
36.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
37.  บ้านกูวา(แว้ง)
38.  วัดประชุมชลธารา
39.  บ้านปะดะดอ
40.  บ้านปาดังยอ
41.  บ้านบาโง
42.  บ้านจะมาแกะ
43.  บ้านยะหอ
44.  บ้านบาโงมาแย
45.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
46.  บ้านแม่ดง
47.  บ้านตอออ
48.  บ้านกูแบอีแก
49.  บ้านปอเนาะ
50.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
51.  บ้านโผลง
52.  เพลินพิศ
53.  บ้านบางขุนทอง
54.  บ้านตอแล
55.  บ้านบางขุด
56.  บ้านแอแว
57.  บ้านศาลาใหม่
58.  นิคมพัฒนา2
59.  บ้านตาเซะเหนือ
60.  นิคมพัฒนา 6
61.  บ้านละหาน
62.  บ้านบาโงฮูมอ
63.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
64.  บ้านปูยู
65.  บ้านปะลุกา
66.  บ้านตลิ่งสูง
67.  บ้านบอเกาะ
68.  บ้านปูโป๊ะ
69.  บ้านสากอ
70.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
71.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
72.  ราชภักดี
73.  บ้านแขยง
74.  บ้านโคกงู
75.  บ้านบือราแง
76.  วัดประดิษฐ์บุปผา
77.  บ้านโคกยามู
78.  บ้านตือมายู
79.  บ้านศาลาอูมา
80.  บ้านไอบาตู
81.  บ้านน้ำทุเรียน
82.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
83.  บ้านตาเซะใต้
84.  บ้านไม้แก่น
85.  บ้านฆอเลาะทูวอ
86.  บ้านกรือซอ
87.  บ้านจือแร
88.  บ้านแฆแบ๊ะ
89.  บ้านกลูบี
90.  บ้านบาโงกือเต
91.  บ้านดอเฮะ
92.  บ้านตะเหลี่ยง
93.  บ้านภูเขาทอง
94.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
95.  บ้านตอหลัง
96.  วัดพระพุทธ
97.  บ้านโต๊ะเด็ง
98.  นิคมพัฒนา9
99.  นิคมพัฒนา10
100.  บ้านสะปอม
101.  รักไทย