1.  วัดเจริญผล
2.  วัดเขาสมุก
3.  ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)