1.  วัดเจริญผล
2.  บ้านมาบแก
3.  วัดตาสังใต้
4.  บ้านหนองละมาน
5.  บ้านหนองไม้
6.  บ้านหนองชำนาญ
7.  สวนป่าแม่กะสี
8.  บ้านทุ่งท่าเสา
9.  บ้านบ่อกะปุง
10.  บ้านไทรทองสามัคคี
11.  วัดหนองปลาไหล
12.  อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
13.  บ้านคลองไทร
14.  วัดหนองมะขาม
15.  วัดศรีกัลยานุสรณ์
16.  วัดท่างิ้ว
17.  วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
18.  ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
19.  วัดโพธิ์ขวัญ
20.  บ้านดอนจังหัน
21.  ราษฎร์ร่วมสามัคคี
22.  บ้านหนองเสือ
23.  บ้านตลุกข่อยน้ำ
24.  บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
25.  วัดบ้านแดน
26.  บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
27.  ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
28.  ชุมชนวัดเนินม่วง
29.  ชุมชนบ้านดอนโม่
30.  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
31.  บ้านท่าตะโก
32.  บ้านทุ่งรวงทอง
33.  บ้านหนองจิกรี
34.  วัดคลองธรรม
35.  วัดมงคลสถิตย์
36.  วัดหนองกระทุ่ม
37.  วัดหนองกรด
38.  วัดเขาห้วยลุง
39.  วัดใหม่สามัคคี
40.  วัดเทพสถาพร