1.  เขาหินกราวประชาสรรค์
2.  บ้านเขาแม่กระทู้
3.  บ้านหนองบอนใต้
4.  ชุมชนวัดเนินม่วง