1.  บ้านเขาแม่กระทู้
2.  บ้านบึงหล่ม
3.  บ้านเทพมงคลทอง
4.  บ้านหนองบอนใต้
5.  ชุมชนวัดเนินม่วง
6.  วัดบ้านไผ่
7.  วัดสวนหลวง