1.  วัดจันทร์ทอง
2.  วัดศรีกัลยานุสรณ์
3.  จันทราราษฎร์
4.  วัดสังฆวิถี
5.  วัดโพธิ์ขวัญ
6.  บ้านเทพมงคลทอง
7.  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
8.  บ้านวังยิ้มแย้ม
9.  บ้านหนองนมวัว
10.  บ้านหนองจิกรี
11.  บ้านหนองแฟบ
12.  วัดสวนหลวง