1.  วัดธรรมรักขิตาราม
2.  วัดดงหนองหลวง
3.  บ้านคลองม่วง
4.  สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
5.  วัดบ้านพลัง
6.  วัดด่านช้าง
7.  บ้านวังน้ำขาว
8.  เขาหินกราวประชาสรรค์
9.  วัดสังขสุทธาวาส
10.  วัดมาบมะขาม
11.  บ้านมาบแก
12.  อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
13.  วัดตาสังใต้
14.  วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
15.  บ้านตะกรุด
16.  บ้านหนองละมาน
17.  วัดคลองสาลี
18.  บ้านหนองไม้
19.  วัดจันทร์ทอง
20.  บ้านหนองชำนาญ
21.  บ้านเนินใหม่
22.  บ้านตะแบกงาม
23.  สวนป่าแม่กะสี
24.  บ้านวังชุมพร
25.  บ้านศรีทอง
26.  บ้านทุ่งท่าเสา
27.  บ้านคลองน้ำโจน
28.  บ้านบ่อกะปุง
29.  บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
30.  บ้านไทรทองสามัคคี
31.  บ้านท่ามะกรูด
32.  วัดคลองสองหน่อ
33.  วัดหนองปลาไหล
34.  อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
35.  บ้านใหม่ศรีนคร
36.  บ้านคลองไทร
37.  บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
38.  บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
39.  ไตรประชาสามัคคี
40.  วัดบ้านไร่
41.  บ้านทุ่งตัน
42.  วัดหนองมะขาม
43.  วัดศรีกัลยานุสรณ์
44.  บ้านยุบใหญ่
45.  บ้านดงคู้
46.  บ้านวังหิน
47.  บ้านวังสำราญ
48.  วัดหนองไร่
49.  บ้านปางสุด
50.  อนุบาลชุมตาบง
51.  จันทราราษฎร์
52.  บ้านวังซ่าน
53.  บ้านหนองเจ็ดหาบ
54.  บ้านเขาแม่กระทู้
55.  วัดท่างิ้ว
56.  บ้านคลองสมบูรณ์
57.  บ้านดงสีเสียด
58.  วัดสังฆวิถี
59.  บ้านปางงู
60.  วัดเขาสมุก
61.  วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
62.  บ้านบึงหล่ม
63.  บ้านดอนกระดูกเนื้อ
64.  ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
65.  บ้านยอดห้วยแก้ว
66.  วัดโพธิ์ขวัญ
67.  บ้านดอนจังหัน
68.  โรงเรียนบ้านปางชัย
69.  ราษฎร์ร่วมสามัคคี
70.  บ้านศรีไกรลาศ
71.  บ้านหนองน้ำแดง
72.  บ้านหนองเสือ
73.  บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
74.  บ้านตลุกข่อยน้ำ
75.  วัดสระแก้ว
76.  วัดสวนขวัญ
77.  วัดเกาะเปา
78.  บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
79.  บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
80.  บ้านบุรีรัมย์
81.  บ้านเทพมงคลทอง
82.  บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
83.  บ้านงิ้วแบ้
84.  วัดวิวิตตาราม
85.  ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
86.  บ้านหนองบอนใต้
87.  ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
88.  ชุมชนวัดเนินม่วง
89.  บ้านคลองสำราญ
90.  ชุมชนบ้านดอนโม่
91.  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
92.  บ้านดอนพลอง
93.  บ้านตะเคียนงาม
94.  บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
95.  บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
96.  บ้านท่าตะโก
97.  บ้านทุ่งรวงทอง
98.  บ้านบึงราษฎร์
99.  บ้านปางสวรรค์
100.  บ้านพนาสวรรค์
101.  บ้านลานตะแบก
102.  บ้านวังยิ้มแย้ม
103.  บ้านหนองจิก
104.  บ้านหนองคล้า
105.  บ้านหนองนมวัว
106.  บ้านหนองจิกรี
107.  บ้านหนองน้ำเขียว
108.  บ้านเขาจั๊กจั่น
109.  บ้านเปราะ
110.  บ้านหินดาด
111.  บ้านโคกกว้าง
112.  บ้านหนองแฟบ
113.  วัดคลองธรรม
114.  วัดจิกลาด
115.  วัดคลองจินดา
116.  วัดท่าแรต
117.  วัดธรรมจริยาวาส
118.  วัดบ้านวัง
119.  วัดบ้านคลอง
120.  วัดบ้านไผ่
121.  วัดประสาทวิถี
122.  วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
123.  วัดวิมลประชาราษฎร์
124.  วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
125.  วัดมงคลสถิตย์
126.  วัดสวนหลวง
127.  วัดหนองกระทุ่ม
128.  วัดหนองกรด
129.  วัดหนองตางู
130.  วัดหนองยาว
131.  วัดอ่างทอง
132.  วัดใหม่สามัคคี
133.  วัดแหลมทองธรรมจักร
134.  หัดไทยวิทยาอุทิศ