1.  วัดพระอาสน์
2.  บ้านทุ่งครั้ง
3.  วัดชนาราม
4.  บ้านชุมขลิง
5.  บ้านสุวรรณเขต