1.  วัดขรัวช่วย
2.  วัดหลวงครู
3.  บ้านพังปริง
4.  ชุมชนวัดปัณณาราม