1.  วัดคงคาเลียบ
2.  วัดเทวดาราม
3.  บ้านไสเหรียง
4.  บ้านบ่อกรูด
5.  บ้านช่องเขาหมาก
6.  วัดสุธรรมาราม
7.  บ้านพังหรัน
8.  วัดโรงเหล็ก
9.  วัดกลาง
10.  บ้านน้ำร้อน
11.  บ้านห้วยทรายทอง
12.  บ้านวังลุง