1.  สมสรร
2.  วัดทุ่งนาใหม่
3.  บ้านหนองหว้า
4.  บ้านนาท่อม
5.  มหาราช ๓
6.  องค์การสวนยาง 1
7.  บ้านน้ำพุ
8.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
9.  วัดมังคลาราม
10.  วัดสวนพิกุล
11.  บ้านพอโกบ
12.  บ้านปลายคลองเพรง
13.  วัดคงคาเจริญ
14.  บ้านแพรกกลาง
15.  ชุมชนบ้านหน้าเขา
16.  วัดเขากลาย
17.  บ้านจำปา
18.  บ้านคลองงา