1.  บ้านหนองหว้า
2.  วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
3.  องค์การสวนยาง 1
4.  ชุมชนบ้านสี่แยก
5.  บ้านหนองเจ
6.  วัดควนยูง