1.  วัดก้างปลา
2.  วัดธรรมเผด็จ
3.  บ้านวังตลับ
4.  บ้านพรุวง
5.  บ้านนาเกิดผล
6.  วัดจันดี
7.  บ้านบนควน
8.  บ้านควนประชาสรรค์
9.  บ้านนา
10.  บ้านนาท่อม
11.  บ้านไสโป๊ะ
12.  บ้านคุ้งวังวัว
13.  วัดประดิษฐาราม
14.  วัดนางเอื้อย
15.  บ้านวังวัว
16.  บ้านห้วยกลาง
17.  บ้านโคกยาง
18.  ราชเวชพิศาล
19.  ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
20.  วัดหน้าเขา
21.  วัดวังขรี
22.  วัดวิสุทธิวงศ์
23.  วัดเทวสิทธิ์
24.  มหาราช ๓
25.  ชุมชนวัดอัมพวัน
26.  บ้านนาตำเสา
27.  พรรณราชลเขต
28.  วัดควนสระบัว
29.  บ้านบ่อมอง
30.  บ้านไสโคกเกาะ
31.  วัดควนกอ
32.  วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
33.  วัดวังหิน
34.  บ้านนาพา
35.  วัดมะนาวหวาน
36.  บ้านทอนวังปราง
37.  บ้านน้ำพุ
38.  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
39.  โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40.  บ้านกันละ
41.  บ้านปลายรา
42.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
43.  บ้านเขาวง
44.  บ้านพูน
45.  วัดมังคลาราม
46.  วัดยางค้อม
47.  บ้านหน้าเขา
48.  บ้านไทรงาม
49.  วัดเขาโร
50.  บ้านนาตาแย้ม
51.  บ้านนิคมวังหิน
52.  วัดท่ายาง
53.  ราชประชานุเคราะห์ 6
54.  บ้านควนตม
55.  บ้านหนองเจ
56.  ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
57.  บ้านพอโกบ
58.  วัดลำนาว
59.  บ้านปลายเส
60.  วัดคงคาเจริญ
61.  บ้านเกาะขวัญ
62.  เจริญรัชต์ภาคย์
63.  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
64.  บ้านไสยูงปัก
65.  บ้านวังยาว
66.  บ้านสวน
67.  บ้านปากแพรก
68.  บ้านเกาะปราง
69.  วัดถ้ำใหญ่
70.  วัดหาดสูง
71.  วัดเสม็ดจวน
72.  บ้านนาเหนือ
73.  บ้านสระนางมโนราห์
74.  ชุมชนบ้านหน้าเขา
75.  วัดสวนขัน
76.  วัดควนชม
77.  บ้านคลองสาย
78.  สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
79.  วัดโบราณาราม
80.  บ้านห้วยปริก
81.  บ้านโคกมะขาม
82.  วัดเกาะสระ
83.  บ้านจำปา
84.  บ้านวังธน
85.  วัดเพ็ญมิตร
86.  บ้านนาโพธิ์
87.  วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
88.  บ้านควนอวดพัน
89.  วัดกะเปียด
90.  บ้านไสใหญ่
91.  บ้านคลองจัง
92.  บ้านคลองตูก
93.  บ้านนาพรุ
94.  บ้านหนองยาง