1.  วัดวิสุทธิวงศ์
2.  วัดหนองดี
3.  วัดคงคาเจริญ
4.  บ้านวังยวน
5.  วัดควนยูง
6.  บ้านโคกวัด