1.  บ้านวังตลับ
2.  วัดวิสุทธิวงศ์
3.  บ้านปลายรา
4.  วัดขนาน
5.  บ้านโคกวัด