1.  บ้านทุ่งกรวด
2.  วัดโคกเมรุ
3.  วัดวิสุทธิวงศ์
4.  บ้านไสเตาอ้อย
5.  ชุมชนบ้านสี่แยก
6.  วัดหนองดี
7.  ชุมชนวัดสำโรง
8.  วัดคงคาเจริญ
9.  บ้านวังยาว
10.  บ้านวังยวน
11.  วัดควนยูง
12.  บ้านโคกวัด