1.  สมสรร
2.  วัดก้างปลา
3.  บ้านบางรูป
4.  วัดธรรมเผด็จ
5.  บ้านวังตลับ
6.  บ้านพรุวง
7.  วัดมะปรางงาม
8.  บ้านคอกช้าง
9.  บ้านนาเกิดผล
10.  วัดจันดี
11.  องค์การสวนยาง 3
12.  บ้านบนควน
13.  วัดวังรีบุญเลิศ
14.  บ้านทุ่งกรวด
15.  บ้านหนองหว้า
16.  บ้านควนประชาสรรค์
17.  บ้านนา
18.  บ้านนาท่อม
19.  บ้านน้ำตก
20.  วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
21.  วัดควน
22.  บ้านไสโป๊ะ
23.  บ้านชายคลอง
24.  บ้านหนองใหญ่
25.  บ้านคุ้งวังวัว
26.  วัดประดิษฐาราม
27.  วัดโคกเมรุ
28.  วัดทุ่งส้าน
29.  วัดนางเอื้อย
30.  บ้านบางปรน
31.  วัดไม้เรียง
32.  บ้านวังวัว
33.  บ้านห้วยกลาง
34.  บ้านโคกยาง
35.  ราชเวชพิศาล
36.  วัดมะเฟือง
37.  ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
38.  วัดหน้าเขา
39.  วัดวังขรี
40.  บ้านนาเส
41.  วัดเทวสิทธิ์
42.  มหาราช ๓
43.  ชุมชนวัดอัมพวัน
44.  บ้านบางตะเภา
45.  วัดควนยูง
46.  บ้านปากน้ำ
47.  วัดสามัคคีนุกูล
48.  บ้านนาตำเสา
49.  วัดควนสูง
50.  องค์การสวนยาง 1
51.  บ้านสามัคคีธรรม
52.  บ้านหนองท่อม
53.  วัดควนสระบัว
54.  บ้านบ่อมอง
55.  บ้านห้วยทรายขาว
56.  บ้านไสโคกเกาะ
57.  วัดควนกอ
58.  วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
59.  วัดวังหิน
60.  บ้านนาพา
61.  วัดนิคมคีรี
62.  วัดมะนาวหวาน
63.  บ้านทอนวังปราง
64.  บ้านเหนือคลอง
65.  บ้านคลองเสาเหนือ
66.  วัดโคกหาด
67.  บ้านน้ำพุ
68.  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
69.  บ้านก่องาม
70.  บ้านหาดทรายแก้ว
71.  บ้านกันละ
72.  บ้านปลายรา
73.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
74.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
75.  วัดใหม่
76.  บ้านเขาวง
77.  บ้านพูน
78.  บ้านไสยาสน์
79.  วัดยางค้อม
80.  บ้านสวนอาย
81.  บ้านหน้าเขา
82.  ชุมชนบ้านสี่แยก
83.  วัดเขาโร
84.  วัดหนองดี
85.  บ้านนาตาแย้ม
86.  บ้านนิคมวังหิน
87.  วัดท่ายาง
88.  ราชประชานุเคราะห์ 6
89.  บ้านหนองเจ
90.  วัดศิลาราย
91.  ชุมชนวัดสำโรง
92.  ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
93.  บ้านควน
94.  บ้านพอโกบ
95.  บ้านถ้ำตลอด
96.  บ้านกุยเหนือ
97.  บ้านปลายคลองเพรง
98.  วัดลำนาว
99.  บ้านปลายเส
100.  วัดวังหีบ
101.  บ้านแพรกกลาง
102.  บ้านเกาะขวัญ
103.  เจริญรัชต์ภาคย์
104.  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
105.  บ้านไสยูงปัก
106.  บ้านคลองกุย
107.  บ้านวังยาว
108.  บ้านกรุงหยันใต้
109.  บ้านสวน
110.  บ้านปากแพรก
111.  คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
112.  บ้านเกาะปราง
113.  วัดถ้ำใหญ่
114.  ราษฎร์ประชาอุทิศ
115.  วัดขนาน
116.  วัดหาดสูง
117.  วัดเสม็ดจวน
118.  บ้านไสส้าน
119.  บ้านบ่อปลา
120.  บ้านนาเหนือ
121.  บ้านสระนางมโนราห์
122.  บ้านห้วยรื่น
123.  ชุมชนบ้านหน้าเขา
124.  วัดสวนขัน
125.  วัดควนชม
126.  วัดเขากลาย
127.  บ้านวังเต่า
128.  บ้านคลองสาย
129.  สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
130.  วัดโบราณาราม
131.  บ้านห้วยปริก
132.  บ้านโคกมะขาม
133.  วัดสุวรรณคีรี
134.  วัดเกาะสระ
135.  บ้านควนลำภู
136.  บ้านจำปา
137.  ชุมชนวัดสุวรรณาราม
138.  บ้านเกาะยวน
139.  บ้านคลองงา
140.  บ้านวังธน
141.  วัดเพ็ญมิตร
142.  บ้านนาโพธิ์
143.  บ้านหนองคล้า
144.  บ้านคลองโอม
145.  องค์การสวนยาง 2
146.  วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
147.  บ้านควนอวดพัน
148.  วัดกะเปียด
149.  บ้านไสใหญ่
150.  บ้านคลองจัง
151.  บ้านคลองตูก
152.  บ้านนาพรุ
153.  บ้านหนองยาง
154.  วัดเพ็ญญาติ