1.  วัดหลักช้าง
2.  จุฬาภรณ์พิชญาคาร
3.  ชุมชนบ้านปากเสียว
4.  วัดทุ่งนาใหม่
5.  บ้านทะเลสองห้อง
6.  วัดวิสุทธิวงศ์
7.  พรรณราชลเขต
8.  บ้านไร่มุสลิม
9.  ฉวาง
10.  โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.  วัดมังคลาราม
12.  วัดสวนพิกุล
13.  บ้านไสเตาอ้อย
14.  บ้านไทรงาม
15.  บ้านวังหิน
16.  บ้านควนตม
17.  วัดคงคาเจริญ
18.  บ้านควนประ
19.  วัดควนส้าน
20.  บ้านคลองปีก
21.  บ้านวังยวน
22.  สังวาลย์วิท 7
23.  บ้านนาใหญ่
24.  วัดควนยูง
25.  บ้านโคกวัด
26.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
27.  บ้านคลองขุด