1.  วัดก้างปลา
2.  วัดหลักช้าง
3.  จุฬาภรณ์พิชญาคาร
4.  วัดธรรมเผด็จ
5.  ชุมชนบ้านปากเสียว
6.  วัดจันดี
7.  บ้านหนองหว้า
8.  บ้านชายคลอง
9.  วัดนางเอื้อย
10.  บ้านวังวัว
11.  บ้านห้วยกลาง
12.  ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
13.  วัดหน้าเขา
14.  มหาราช ๓
15.  บ้านปากน้ำ
16.  วัดควนสูง
17.  วัดควนสระบัว
18.  ฉวาง
19.  บ้านน้ำพุ
20.  บ้านพูน
21.  วัดมังคลาราม
22.  บ้านไทรงาม
23.  บ้านนาตาแย้ม
24.  วัดท่ายาง
25.  ราชประชานุเคราะห์ 6
26.  บ้านควนตม
27.  วัดวังหีบ
28.  วัดถ้ำใหญ่
29.  บ้านคลองปีก
30.  วัดหาดสูง
31.  บ้านวังยวน
32.  ชุมชนบ้านหน้าเขา
33.  วัดสวนขัน
34.  วัดควนชม
35.  วัดควนยูง
36.  วัดเขากลาย
37.  บ้านโคกวัด
38.  บ้านจำปา
39.  บ้านคลองตูก