1.  สมสรร
2.  บ้านบางรูป
3.  บ้านวังตลับ
4.  บ้านพรุวง
5.  วัดมะปรางงาม
6.  บ้านคอกช้าง
7.  บ้านนาเกิดผล
8.  องค์การสวนยาง 3
9.  วัดทุ่งนาใหม่
10.  บ้านบนควน
11.  วัดวังรีบุญเลิศ
12.  บ้านทุ่งกรวด
13.  บ้านควนประชาสรรค์
14.  บ้านนา
15.  บ้านนาท่อม
16.  บ้านน้ำตก
17.  วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
18.  วัดควน
19.  บ้านไสโป๊ะ
20.  บ้านหนองใหญ่
21.  บ้านคุ้งวังวัว
22.  วัดประดิษฐาราม
23.  วัดโคกเมรุ
24.  วัดทุ่งส้าน
25.  บ้านทะเลสองห้อง
26.  บ้านบางปรน
27.  วัดไม้เรียง
28.  บ้านโคกยาง
29.  ราชเวชพิศาล
30.  วัดมะเฟือง
31.  วัดวังขรี
32.  บ้านนาเส
33.  วัดวิสุทธิวงศ์
34.  วัดเทวสิทธิ์
35.  ชุมชนวัดอัมพวัน
36.  บ้านบางตะเภา
37.  วัดควนยูง
38.  วัดสามัคคีนุกูล
39.  บ้านนาตำเสา
40.  พรรณราชลเขต
41.  บ้านไร่มุสลิม
42.  องค์การสวนยาง 1
43.  บ้านสามัคคีธรรม
44.  บ้านหนองท่อม
45.  บ้านบ่อมอง
46.  บ้านห้วยทรายขาว
47.  บ้านไสโคกเกาะ
48.  วัดควนกอ
49.  วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
50.  วัดวังหิน
51.  บ้านนาพา
52.  วัดนิคมคีรี
53.  วัดมะนาวหวาน
54.  บ้านทอนวังปราง
55.  บ้านเหนือคลอง
56.  บ้านคลองเสาเหนือ
57.  วัดโคกหาด
58.  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
59.  บ้านก่องาม
60.  โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61.  บ้านหาดทรายแก้ว
62.  บ้านกันละ
63.  บ้านปลายรา
64.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
65.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
66.  วัดใหม่
67.  บ้านเขาวง
68.  วัดสวนพิกุล
69.  บ้านไสเตาอ้อย
70.  บ้านไสยาสน์
71.  วัดยางค้อม
72.  บ้านสวนอาย
73.  บ้านหน้าเขา
74.  ชุมชนบ้านสี่แยก
75.  บ้านวังหิน
76.  วัดเขาโร
77.  วัดหนองดี
78.  บ้านนิคมวังหิน
79.  บ้านหนองเจ
80.  วัดศิลาราย
81.  ชุมชนวัดสำโรง
82.  ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
83.  บ้านควน
84.  บ้านพอโกบ
85.  บ้านถ้ำตลอด
86.  บ้านกุยเหนือ
87.  บ้านปลายคลองเพรง
88.  วัดลำนาว
89.  บ้านปลายเส
90.  วัดคงคาเจริญ
91.  บ้านควนประ
92.  บ้านแพรกกลาง
93.  บ้านเกาะขวัญ
94.  เจริญรัชต์ภาคย์
95.  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
96.  บ้านไสยูงปัก
97.  บ้านคลองกุย
98.  บ้านวังยาว
99.  บ้านกรุงหยันใต้
100.  บ้านสวน
101.  วัดควนส้าน
102.  บ้านปากแพรก
103.  คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
104.  บ้านเกาะปราง
105.  ราษฎร์ประชาอุทิศ
106.  วัดขนาน
107.  วัดเสม็ดจวน
108.  บ้านไสส้าน
109.  สังวาลย์วิท 7
110.  บ้านบ่อปลา
111.  บ้านนาเหนือ
112.  บ้านสระนางมโนราห์
113.  บ้านห้วยรื่น
114.  บ้านนาใหญ่
115.  บ้านวังเต่า
116.  บ้านคลองสาย
117.  สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
118.  วัดโบราณาราม
119.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
120.  บ้านห้วยปริก
121.  บ้านโคกมะขาม
122.  วัดสุวรรณคีรี
123.  วัดเกาะสระ
124.  บ้านควนลำภู
125.  ชุมชนวัดสุวรรณาราม
126.  บ้านเกาะยวน
127.  บ้านคลองงา
128.  บ้านวังธน
129.  วัดเพ็ญมิตร
130.  บ้านนาโพธิ์
131.  บ้านหนองคล้า
132.  บ้านคลองโอม
133.  องค์การสวนยาง 2
134.  วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
135.  บ้านควนอวดพัน
136.  วัดกะเปียด
137.  บ้านคลองขุด
138.  บ้านไสใหญ่
139.  บ้านคลองจัง
140.  บ้านนาพรุ
141.  บ้านหนองยาง
142.  วัดเพ็ญญาติ